دو خبر یک نکته

اول- سرکسازی  میدان تا  کوتل اونی در جریان است. البته هنوز از قیر که یکسال پیش کرزی افتتاح کرده بود خبری  نیست و تا کوته عشرو کار زیر سازی در جریان است. تازگی ها در کوتل اونی خاکبرداری برای زدن تونل شروع شده. فعلا کار خوب پیش میرود ولی نسبت به یکسال که از شروع آن می گذرد خوب پیشرفت نکرده است. گاهی کار به دلایل نا امنی و بهانه های دیگرتعطیل می شود. طفلکیها چیناییها مثل هزار گان با ترس و لزر و ورد و دعا روز گار می گذرانند  و خدا خدا می کنند که اینکار ختم  بخیر شود!

dsc01923dsc01922dsc01921

راستی این سرک یا رویای تاریخی هزارجات بزودی تحقق خواهد یافت؟ آیا نسل من حد اقل از آن استفاده خواهد کرد؟....

            

دوم- قرار اظهار مقام ولایت امسال چهار(۴) کیلومتر سرک در بامیان قیر می شود!

و افتخار دیگری علاوه بر سرک سنگی والی قبلی توسط  این والی  به بامیان اعطا خواهدشد. رفتم که   از جریان کار عکس بگیرم ولی  دیدم که در حوالی د فتر حزب کار بجای قیر سمنت کاری   است...که مرا  به یاد سرک  قدیم و روسی هرات- قندهار انداخت- با آن خردشدگیها و  درز و شکافها و فاصله بین بلوکها ی عذاب آور - و ناراحت شدم وعکس نگرفتم و آن را ماندم برای زمانی که درزها دهن باز کند و مثل سرک سنگی لعنت مردم را در آورد.

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید