خدا هم زمین شناس است

  دانشجوی زمین شناسی نوشته است خدا چگونه توانسته تمام پیچیدگی های ساختاری، ترکیبی، سنی، بیولوژیکی چونFormations, Facies, Folds, Faults, Fractures, Fossils  وخیلی چیز های دیگر را در محدوده ای که من کار می کنم قرار بدهد، مگر اینکه او زمین شناس باشد! 

می دانیم ترکیب وبعضا ساختار کلی عالم (تا حدی که دانش فعلی اجازه می دهد) خارج از کره زمین، یعنی از ماه گرفته تا مریخ و مشتری و سیارات و حتی ستارگان دیگر نیز کما بیش همان است که آن دانشجو درقطعه ای خرد از سطح زمین با آن درگیر است. و از همین رو زمین شناسان از کلمه زمین شناسی برای مطالعه سایر سیارات نیز استفاده می کنند مانند زمین شناسی ماه، زمین شناسی مریخ و ... 
سوال بی پاسخی که در نتیجه این شباهت پیدا می شود این است که آیا موجودات جانداری در سیارات دیگر هستند یا نه و اگر هستند آیا به موجودات زمینی همچون انسان شبیه خواهند بود یانه؟
هنوز اطلاعات بشر در این زمینه ها بسیار ناقص است اما بطور کلی شباهت  ترکیب فیزیکی و شیمیایی عالم پیشنهاد می کند که بایستی چنین موجوداتی در جایی که شرایط عمومی برای حیات مناسب باشد، مثل کره زمین، موجود باشند و اگر باشند حتما شبیه ما خواهند بود!
/ 1 نظر / 95 بازدید
الیکا

http://banazzzz.blogfa.com/[زبان][زبان]بیا لطفا نظر فراموش نشه